GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.

Join the forum, it's quick and easy

GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.
GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

BULGARİSTAN’DA ASİMİLASYON VE “ZAVALLI POMAKLAR” ADLI BİR RİSALE -4-

Aşağa gitmek

BULGARİSTAN’DA ASİMİLASYON VE “ZAVALLI POMAKLAR” ADLI BİR RİSALE -4- Empty BULGARİSTAN’DA ASİMİLASYON VE “ZAVALLI POMAKLAR” ADLI BİR RİSALE -4-

Mesaj tarafından pomaklar.com C.tesi Mart 31, 2012 2:47 pm

Filibe sancağı nıuzûfâlıııüan: Bogot, Saftişta ve Çukurköy ve Gündüzköy karyesi vukû’atı:

9 Şubat sene 1913 târihinde Şir ve Kâlikâ karyesinde zabit mu’âvini Çavuş Angelif ve aynı köy redîf askerlerinden Kolyo Kompaniyacif, Andon Amavudof; Malova karyesi muhtarı Kostadin Damyanof, Angel Gazovif karye-i mezkûre rahibi Vasil Zagorovski ve baş kâtibi Vlaşo Rusenof, Pavelsko karyesi sakinlerinden Atanas Gaştif, râhib Görgi Hristo ve Veştinarof, râhib Pindef, Fonye karyesi muhtarı Hristo Bronzolof, redîf askerlerinden îspas Gazenski ve karye-i mezkûre papazı Popiovan, Lilkova karyesi ahâlîsinden Dolen ve Paşmaklı kumandanlığının idaresinde bulunan redîf asâkirinden (12) yirmi kadar şahıs bâlâda mezkûr kurâ-yı islâmiyyeye gidüp ahâlisine dîn-i nasârânın kabulünü teklif ederler. Ahâlî-i mezkûreden hiçbiri hüsn-ü azalarıyla teklîf-i vâki’i kabul etmez, redd ederler. Bunun üzerine eşhâs-ı mezkûre, erkek, kadın ve çocuk tefrik etmeyerek bi’1-cümle ahâlî-i islâmiyyeyi enva’ işkence ve tazyîk tahtında bulundurmağa başlarlar.
Darb, tehdîd, ahâlî üzerine silâh ile âteş etmek, erkek ve çocukların feslerini atmak, kadın ve kızların ferace ve yaşmaklarını yırtmak, câmî’ ve sâ’ire mahallerde bulunan Kur’ân-ı Kerim ve kütüb-i sâ’ire-i dîniyyeyi ihrâk eylemek, çizmeleriyle çiğnemek gibi vekâyyi’-i fecî’ayı irtikâb eyledikten sonra cevâmi’-i şerîfenin minarelerini hedm, yerlerine çan ve haç ta’lîk ederek cevâmi-i şerîfenin minarelerini hedm, yerlerine çan ve haç ta’lîk ederek cevâmi’-i mezkûreyi kelîsâya tahvîl ederler ve derûnlarını esnam ve tesâvîr ile doldururlar. Ba’dehu ahâlî-i islâmiyyenin cümlesini cebren kelîsâ ittihâz olunan cevâmi’ derûnuna ânları doldurarak âyîn-î hıristiyâniyye üzre hıristiyân yapmağa başlarlar. Bâlâda esâmîsi muharrer olan papaslar her ferdi yegân yegân huzurlarına celb eyler ve ânlara yedlerinde bulunan haçı cebren öpdürürler. Öpmekden imtina’ edenler şiddetle darb edilirler. Kadın ve kızların başlarından birer mikdâr saç kesilir ve bütün ahâlînin üzerlerine zor ile hristiyanlarca mukaddes add olunan su serpilir. Bundan sonra erâzil-i mezkûre yüksek sesle Hazret-i Muhammed’e tükürmeğe başlarlar! Ahâlî-i islâmiyyeyi (13) dahi cebren ol hazrete tükürmeğe mecbur ederler ve müşârün- ileyhin dîninden vaz geçdiklerini dayak kuvvetiyle i’tirâf etdirirler.Vefat eden müsliimanları cebren âyîn-i hristiyâniyye üzerine hristiyan kabirlerine defn ederler. İşbu vahşetin şiddet-i te’sîrinden sâ’ika-i y e ‘s ile ahâlî-i islâmiyye-i kura çoluk çocuğu ile birlikte gece vakti dağ ve bayırlara firar ederler. Orada mevsim-i şitânın en bürûdetli zamanlarında orman ve mağaralar içlerinde ve taş altlarında aylarca aç ve bî-ilac pek perişan bir halde emrâr-ı evkât ederler.
Safteşte karyesi sakinlerinden İsmail bin Lütfî, zevcesi Nesîbe,validesi Nefise, Şerif bin Hüseyin Çavuş, Gündüz karyesinden İbrahim bin Hüseyin ve Çepelli karyesi sakinlerinden Dramah-oğlu Mehmed şaiben intihar eylemişlerdir.
Filibe sancağı muzâfâtından Peştere kazasına tabî Çepine havzası dahilindeki kurada vukû’bulan mezâlim ve fezâyih.
———————————————————–
Banye Karyesi Vukû’atı
18 Mayıs 1913 târihinde Aleko (Ali) kerîmeleri Ayşe ve Ümmetullah ve Belübaş kerîmesi ürküş nâm islâm kadınları karye-i mezkııre dâhilinde ikâmet etmekde bulunan asâkirinden Angel Tomof, Nikola Yuvanof, Dragon Ahilof ve Vasil Radof (14) nâm eşhas-ı rezîle kuvve-i cebriyye ile hanelerinden ihrâc ederek köy kançılaryasına* götürürler orada zavallıları köy papası Vasil ve komitecilerden Kolo, Dragan ve Görgi nâm eşhasın muvacehesinde ber-sûret-i caniyâne ve vahşiyânede darb etdikden sonra papasın emriyle taht-ı tevkîfe alırlar. Yine târih-i mezkûrede karye-i mezkûre ahâlîsinden Stoyan nâm şahıs otuz kadar komitacı ile birlikde islâm kadınlarının yıkandığı bir kaplıcaya girerek ânlar üzerine kılıçlarıyla yürürler. Bîçâre kadınlar sâ’ika-i havf ile elbiselerini kaplıca içerisinde terk ile oradan firar ederek çırıl çıplak karye derûnuna vâsıl ve güç hâl ile hanelerine dâhil olurlar.
10 Nisan sene 1913 tarihinde Çepine havzasında vâkî’ Kamanisa karyesi sâkinlerindn jandarma çavuşu Botcovisof nâm şahıs bâlâda mezkûr Banye karyesi sakinlerinden Sa’îd kerîmesi Raşîde ve Monla Hasan kerîmesi ümettullah’a yolda rastgelerek üzerlerine bir kelb-i akûr gibi hücum eder,kılıcıyla anlarun ferace ve başörtülerini paramparça eyleyerek ve bir tavr-ı bî-edebâne ile “yavrularım, saklanmayınız. İşte ben sizin yüzünüzü açtım durunuz bakalım hanginiz daha güzelsiniz” diyerek ânların daha bed mu’âmele etmeğe kalkışır. Keza 3 Eylül sene 1913 târihinde Bâne karyesi ahâlî-i hristiyâniyyesinden: Bozacı Ilristo, köy (15) jandarması Yordan Paliforof nâmındaki caniler karye-i mezkûre papası Kristo Yuvanof, Filip
Danailof, Kâtip Kristo Grançarof ve muhtar Atanas Savof nâmındaki eşhasın teşvîkâtıyla tarlalarından avdet etmekdc olan karye-i mezkûre sakinlerinden Salih kerîmesi Rabiş, Sono kerîmesi Meryem, Mehmed kerîmesi Saliha,Hüseyin kerîmesi Saliha, Hacı Emin kerîmesi Seyyide, Hasan kerîmesi Nesîbe, İsmail kerîmesi Rabiş, Mustafa Derman kerîmesi Metiyâ, gelinleri Fatma ve Ayşe nâmındaki islâm kadınlarının köy kenarında üzerlerine hücum ve mesture bulunduklarını bahane ile ânları bayıltıncaya kadar darb ederler. Ferace, çarşaf ve başörtülerini ber-sûret-i gaddarâne ve vahşîyânede bıçaklarıyla paralarlar. Bununla da iktifa etmeyüp bîçârelerün elbiselerini dahi süngü ve kılıçlarile yırtarak zavallı kadınları sokak ortasında çırıl çıplak bırakırlar. Bundan sonra da ânları çimdirmek, öpmek ve sâ’ir nâ-mahrem mahallerini yoklamak gibi medeniyyet ve insâniyyette asla yakışmayan bî- edebâne harekâtda bulunurlar. Yine aynı eşhas karye-i mezkûre dahilindeki islâm hanelerine cebren duhûl ile: Pore-oğlu Ahmed, Mustafa-oğlu Aliş,Rapgin-oğlu Receb (16) Resim (resimdeki şahıslar numaralandırılmış olup kim oldukları 17. sayfada belirtilmiştir.) (17)
Bulgaristan’daki Fâci’aların Temâsîli
Tanassur etdirilen müslümanlara â’id in’ikâsât-ı mü’ellime Bulgaristan’da vâki’ (Peştere) ahâlisinden olup son günlere kadar dîn-i aslîlerine avdetlerine mümâne’at edilen Pomak dindaşlarımızdan:
Asıl İsimleri
Bulgar İsmi
1- Bekir bin Mehmed
Yivatı
2- Mehmed bin Salih
Dimitri
3- Mehmed bin Halil
Dimitri
4-Hafız Halil
İliyâ
5- Fatma
Evsinyanka
6- Hasan
Asen
7- Emin
Mitiko
8- Ümmedi
İliyâ
(18) Zazo-oğlu Salih, Tomba-oğlu Salih, Sergi-oğlu İbrahim, Metooğlu Ali, Meradin-oğlu Ali, Meno-oğlu Mehmed, Karaca-oğlu İbrahim, Baro-oğlu Hasan, Ali-oğlu Yusuf, Mino-oğlu Monla Hasan, Bakkal-oğlu Mehmed, Kara Hafız Efendi, Kerto-oğlu Abdi, Kerto-oğlu Ali, Kayno-oğlu İsmail, Manço-oğlu Mehmed Ali, Kego-oğlu Mehmed, Ilıcalı Yusuf, Bekir oğlu Ali, oğulları Hasan ve Ahmed, Balcı oğlu Aliş, Divak oğlu Ahmed, Arif oğlu Ali, Hafız Nalbantof, Aliş Kalanof, Alko oğlu Seyfi, Ahmedof,Abdi Memişof, İbiş Paçof, Abdi Reyşof, Mehmed Tomif, Mehmed Revnof,Hüseyin Bilalof, Hüseyin Başkof, Hüseyin Lelekof, Mehmed Arifkof,Hüseyin Menof, Mehmed Dedekof, İsmail Diderof nâmındaki müslümanları pek gaddârâne ve vâhşiyâne bir sûretde darb ederler ve merkûmûni baygın bir halde bırakırlar. Karye-i mezkûre ahâlisinden Fatma Anzova, Ali Monla Aliyef, Mustafa Kandof, Metiyâ Şispeva, Hasan Deremalof, Saliha Kantova,Kahveci kızı Meryem, Hatica Kertova, Arago kerîmesi Meryem, Mehmed Lolof, Ahmed Divakof, Hüseyin Mokof, Hüseyin Terzof, Bâlî Karof, Biyo Biyof nâmındaki kesân şiddet-i darbdan vefat (19) etmişlerdir. El-hâsıl işkence, havf ve ahvâl-i sâ’ire-i rûhiyye ilcâ’âtiyle yalnız Banye karyesinde dört ay zarfında vefat edenlerin mikdârı beşyüzü tecâvüz eylemişlerdir.
Çepine’nin Ortaköy Karyesi Vukû’atı
16 Mayıs sene 1913 târihinde karye-i mezkûre sakinlerinden Kopit kerîmesi Fatma, İbrahim kerîmesi Fatma, Mehmed Ali kerîmesi Ayşe nam islâm kadınları sokakdan geçerlerken mesture bulunduklarını gören köy papası Vasil ve mu’allimesi Rose Vahman yüksek bir sadâ ile orada bulunan askerlere emr eyler, ânlar da zavallıları zorla papasın dâ’iresine götürürler. Papas merkûmelere hitaben bir tavr-ı vahşiyâne ile “biz, sizi Hristiyan etdik, siz hâlâ bu kalın kafadan vaz geçmeyecekmisiniz, bu ferace ve başörtüleri
nedir” diyerek orada bulunan askerlere emr eder ve bîçâreleri öldüresiye döğdürdükten sonra ferace ve başörtülerini yırtdırır. Mehmed Ali kerîmesi Ayşe şiddet-i darbdan sâ’ika-i havf ile hâmil bulunduğu çocuğu düşürür.
Yine aynı askerler papas ve mu’allimenin emriyle karye dahilindeki islâm evlerine zorla girerek bundan böyle mesture görülen kadın ve kızların ve âyîn-i Muhammedi üzre ibâdet eden kimselerin i’dâm cezasıyla (20) tecziye edileceklerini bir tavr-ı tehdîtkârâne ile ahâlî-i islâmiyyeye söylerler.
Çepine’nin Korova Karyesi Vukû’atı
Popkoif ismindeki köy papası karye-i mezkûre İslâm kadın ve kızlarını mesture gördüğü takdirde orada bulunan komitacılara tutdırarak ferace, çarşaf ve başörtülerini cebren atdırıyor. Müdâfa’a edenler şiddetle darb edildikten sonra taht-ı tevkife alınıyor. Civarda bulunan kuradan hergün müsellah Bulgar çeteleri Korova karyesine dâhil olarak ahâlî-i islâmiyyeyi ölümle tehdîd ediyor. Şayed ahâlî-i islârniyyeden biri âyîn-i Muhammedi üzre ibâdet ederken görülecek olursa bütün karyenin ihrâk ve ahâlîsinin katli âmm edileceğini bilâ-pervâ söylüyorlar.
Çepine’nin Dal ve Alemdar Kulübeleri Vuku’âtı
Çepine’nin Bânye karyesinde sakin polis müdîri Pazarcık’lı Gogozlatin ahâliden Yuvan İştef, Papas Ko’if, Görgi Tomof, karye-i mezkûre muhtarı Lazar, Hristo Kadorin ve ismi mechûl daha üç rahibin kumandan tahtında mezkûr (21) karye komitacı ve serserilerin yüzü mütecaviz eşhas ve papas kıyafetli kimseler 17 Şubat sene 1913 târihinde
sırf ahâlî-i islâmiyye ile meskûn Bâlâ’da mezkûr kulübelere giderek ahâlîsi yegân yegân cebren hanelerinden ihrâc ile bir araya getirdikten sonra ânlara hristiyan dininin kabulünü teklif ederler. Âhalî-i islâmiyye teklîf-i vâki’i kat’iyyen redd eder. Bunun üzerine mezkûr cânîler adetâ kudurmuş canavarlar gibi ahâlî-i mezbûre üzerine saldırarak zavallıları engizisyon mezâlimine rahmet okudacak derecede işkencelere ilkâ ederler: darb, söğmek, süngü ile saplamak kadın ve kızların ferace ve elbiselerini yırtmak gibi vekâyi’-i fecî’iyyeyi irtikâb teklîf-i mezkûrı tekrar redd ederler. Bunun üzerine bâlâda esâmîsi muharrer papaslar ahâlî-i islâmiyyeyi ikiye tefrik ederek bir kısmını karye dâhilinde bırakırlar, kısm-ı diğerini ise kati olunmak üzre komitacılara teslim ederler. Komitacılar, papasların emriyle bu bîçâreleri köy haricindeki dere içerisine götürürler. Yarım sâ’at sonra köy
dâhilinden silâh sadâları işidilmeğe başlar. Papaslar köyde bırakdıkları islâmlara hitaben:
“İşte hemşehrileriniz kati olındı, sizin ceza-yı sezanız budur. Siz hâlâ mı înad edeceksiniz yoksa teklîf (22) etdiğim dîni hemân kabul edecek misiniz, acele cevâb veriniz” diyerek kuvve-i tehdîdiyye ile kerhen bîçâre müslümancıklara hristiyanlığı kabul etdirirler. El-yevm bâlâda zikr olunan kurâ-yı islamiyyenin kâffesinde Pazar ve sâ’ir eyyam resmiyye-i dîniyyede müsellah Bulgar çeteleri ahâlî-i islâmiyyeyi cebren hanelerinden ihrâc ile kelîsâ ittihâz olunan câmi’lere götürüyorlar. Bir mâni’-i meşru’ üzerine gitmek istemeyen veya münferiden
gidüp de â’ilesi efradından ba’zılannı hanesinde bırakan kimselere en zalimane bir sûretde darb olunuyorlar.
İcrâ-yı Şekavet Edenler
1913 senesi kânûn-ı sânî ve Şubat ayları zarfında Paşmaklı karyesinden papas Yuvan Dorkof, Rahovo karyesinden papas Anastas,Davudköy papası Stevan, Raykovo karyesinden papas Vasil, papas Gavrail ve papas Anastas, Çakman karyesinden papas Çakırof ve ismi mechûl Sofyalı bir papas ma’iyyetlerinde birkaç yüz komitacı olduğu halde Bâlâda mezkûr sancak ve kazalar dâhilinde vâki’ bî’l-cümle kurâ-yı islâmiyyeye hücum ile zavallı müslümanlar üzerinde icra edilmedik şekavet ve mel’anet bırakmazlar. Eşhâs-ı merkûme-i rezîle evvelâ girdikleri köylerin (23) ahâlî-i islâmiyyesine tebdîl-i mezheb eylemelerini teklîf ederler. Cevâb-ı redd aldıkları yerlerde hemân kuduz köpekler gibi ora müslümancıklarının üzerine saldırarak ekserisini sopa ve tüfeng dipçikleriyle darb, ba’zılarını kılıç ve süngü ile cerh, bir takımını kati eylemek, kadın ve kızların ferace, çarşaf ve başörtülerini ve elbiselerini yırtmak ve ırz ve namuslarına tasallut eylemek gibi en fecî ve en çirkin ef âli irtikâb etmekden asla çekinmezler. Ahâlîsi cerben tanassur etdirilen kurâ-yı islâmiyyenin ba’zısı ile mağdûrîn ve maktûlîn-i islâmiyyenin kısmen esâmisi:
Devam Edecek………………

Yrd.Doç.Dr. Ahmet AKGÜN
pomaklar.com
pomaklar.com
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 1529
Yaş : 51
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : Pomakistan
İşiniz : Yazar,araştırmacı),Siyaset
Ad Soyad & İme Prezime : Pomaklar.com
Tesekkur : 42
Puan : 1647
Kayıt tarihi : 27/05/07

Character sheet
Blog: test

http://pomaknews.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz